Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

 

 

UCZESTNICZYMY

w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU RZĄDOWEGO

Podstawę prawną Programu stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.11) .

II. CZAS TRWANIA PROGRAMU RZĄDOWEGO

Program będzie realizowany w okresie od 19 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

III. CELE PROGRAMU RZĄDOWEGO

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły i szkoły za granicą zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień. Podstawowym narzędziem do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów w procesie edukacyjnym jest rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania. Jednym z głównych zadań systemu oświaty jest kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez stosowanie w procesie kształcenia lub uczenia się innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, a także dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz doskonalenie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Kształtowanie postaw innowacyjnych, wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania jest zadaniem ściśle związanym z zapewnieniem w procesie kształcenia lub uczenia się dostępu do nowoczesnych TIK i będzie miało istotny wpływ na przyszłe, aktywne uczestnictwo uczniów w nowoczesnym rynku pracy. Przygotowanie uczniów do innowacyjnego, kreatywnego działania wpłynie również na proces ich samorealizacji na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.