• Opis projektu

    •  

     Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

     Oś priorytetowa:03.Edukacja

     Działanie:03.02.Edukacja ogólna

     Poddziałanie:03.02.01.Jakość edukacji ogólnej

     Liczba beneficjentów: 2765 (2663-uczniowie/102 nauczyciele)

     Zatrudnieni nauczyciele:162

     Koszt całkowity: 4 390 288,99 zł                               Dofinansowanie: 4 170 774,54 zł

     Czas trwania projektu  01.08.2016-31.07.2018

     Tytuł:

     Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej

     w słupskich szkołach podstawowych

     Opis projektu:

     Projekt Szansa na sukces obejmuje 2 etapy edukacyjne I-III i IV - VII. Skierowany jest do uczniów kl.I-VII szkół podstawowych i nauczycieli Miasta Słupsk. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się we wrześniu 2016 roku i rekrutacja uzupełniająca we wrześniu 2017 r. Wsparciem są objęci zarówno uczniowie mający problemy z nauką poprzez udział w Interaktywnych warsztatach matematycznych, uczniowie zdolni uczestniczą w bloku zajęć: Magia matematyki gdzie rozwijają swoje talenty na warsztatach matematyczno-przyrodniczych, grach i zabawach logicznych, w szkole małych inżynierów-robotyka, zajęciach kodowania, szachach, czy zajęciach : Mały Olimpijczyk. Wszyscy uczestnicy ww. zajęć wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Eksperymentu w Gdyni i Centrum Hewelianum w Gdańsku. Projekt skierowany jest również do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-dzieci z opinią PPP, orzeczeniami o niepełnosprawności lub skierowanymi do kształcenia specjalnego. Dla tej grupy osób przygotowano specjalistyczne zajęcia grupowe-dyslektycy i uczniowie zagrożeni dysleksją, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia indywidualne: Biofeedbek, Terapia Si. Uczniowie klas I-VI wezmą udział w  zajęciach rozwijających uzdolnienia językowe: Angielski teatrzyk. Podsumowaniem tych zajęć będzie przegląd teatralny, który odbędzie się na koniec realizacji projektu,a wszystkie grupy będą miały możliwość wystawienia swoich spektakli. Szóstoklasiści zostaną objęcia zajęciami zawodoznawczymi, na których będą omawiać ścieżki dalszej kariery zawodowej. W celu uatrakcyjnienia wszystkich zajęć i zachęcenia dzieci do udziału w nich szkoły zostały wyposażone w sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych z oprogramowaniem dydaktycznym, projektorów i pomocy dydaktycznych. W projekcie uczestniczą również nauczyciele, którzy zostali objęci różnymi formami doskonalenia zawodowego: Szkolenie TIK, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i Terapia zajęciowa, Surdo i Tyflopedagogika.

      

     Zadania w projekcie

     Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej

     w słupskich szkołach podstawowych

      

     Zadanie 1 Polubić matematykę-interaktywna matematyka

     Zadanie 2 Magia matematyki-zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi

     Zadanie 3 Rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

     Zadanie 4 Angielski teatrzyk dla uczniów klas I-VII SP M.Słupsk

     Zadanie 5 Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VI SP1,2,3,4,5,6,8,9,10 M.Słupsk

     Zadanie 6 Kształcenie nauczycieli-studia podyplomowe

     Zadanie 7 Kształcenie cyfrowych kompetencji uczniów i Warsztaty kreatywnego myślenia

     Zadanie 8 Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli

      

     Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020