• RODO

    •  

     INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


     podstawa prawna:

     ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

      

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul. Orląt Lwowskich 1a, 76-200 Słupsk gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

     Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku.

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10
     im. Polonii w Słupsku nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

     Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

     Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

     W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

      

     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf