• Deklaracja dostępności

    •  

     Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku https://sp10slupskedupage.org

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://sp10slupskedupage.orgz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp10slupskedupage.org

     Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.

     Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 28.05.2024 r.

     Status pod względem zgodności z ustawą:

     Strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
     o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

     • Filmy nie posiadają napisów dla głuchych
     • Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
     • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo
     • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury.

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

     Data sporządzenia oświadczenia: 11.02.2021 r.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Skróty klawiszowe:

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Nosewicz e-mail: sp10slupsk@wp.pl.
     Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 8454770. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

      

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jakie dokumenty chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

     Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii  w Słupsku
     ul. Orląt Lwowskich 1a
     76-200 Słupsk
     tel.: (59) 84 54 770; 84 55 075
     fax: (59) 84 55 075
     sp10slupsk@wp.pl
     Skrytki ePUAP: /SP-10-Slupsk/skrytka

     Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku nie zapewnia dostępu do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy).

     Dostępność architektoniczna

     Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Orląt Lwowskich. Przy drodze wewnętrznej dojazdowej do szkoły znajduje się ogólnodostępny parking, z którego mogą skorzystać petenci oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły – woźne. W budynku na każdym poziomie znajduje się szeroki korytarz, który umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada dźwig platformowy zewnętrzny, który znajduje się na szczycie segmentu klas młodszych E. Z dźwigu można skorzystać dzwoniąc do sekretariatu szkoły: 598454770. Przy każdych schodach (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych) znajdują się poręcze. Osoby niepełnosprawne ruchowo przybywające do szkoły otrzymują niezbędną pomoc.

     Dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo zajęcia lekcyjne zorganizowane są w sposób umożliwiający ich pełne poruszanie się – zajęcia odbywają się wyłącznie na parterze, na którym wszystko przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W segmencie klas młodszych E na parterze, zarówno w toalecie dziewczęcej jaki i chłopięcej, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.