Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

Ewaluacja

 

Rok szkolny 2017/2018:  

►   Raport po rocznym sprawdzianie kompeyencji klas pierwszych.

►   Raport po rocznym sprawdzianie kompetencji klas drugich.

►   Raport po rocznym sprawdzianie kompetencji klas trzecich.

►   Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

►   Realizacja podstawy programowej.

►   Raport z diagnozy wstępnej klas IV.

 

Rok szkolny 2016/2017

  >   Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Omnibus 2017.

  >   Sprawdzian kompetencji z języka polskiego klas 2.

  >   Sprawdzian kompetencji z matematyki klas 2.

  >   Roczny sprawdzian klas pierwszych.

  >   Ocena dzialań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju uczniów.

  >   Raport z diagnozy klas czwartych.

 

Rok szkolny 2015/2016:

  ►   Raport po sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty.

  ►   Analiza sprawdzianu klas 6.

  ►   Raport po sprawdzianie kompetencji z języka polskiego klas 2.

  ►   Raport po sprawdzianie kompetencji z edukacji matematycznej klas 2.

  ►   Raport po rocznym sprawdzianie z edukacji polonistycznej i matenatycznej klas 1.

  ►   Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

  ►   Ocena efektywności zespolów nauczycielskich.

  ►   Próbny sprawdzian klas 6.

  ►   Raport z diagnozy czwartoklasistów.

   Raport z ewaluacji zewnętrznej.


Rok szkolny 2014/2015:

♦  Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły.

♦  Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty.

♦  Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

♦  Ocena podejmowanych w szkole dzialań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz dzialań wychowawczych.

♦  Wspieranie rozwoju dziecka w pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

♦  Prawidlowość przeprowadzanych analiz oraz diagnoza skuteczności wdrażanych wniosków z analizy sprawdzianów.

♦  Raport po rocznym sprawdzianie z edukacji polonistycznej w klasach pierwszych.

♦  Raport po rocznym sprawdzianie z edukacji matematycznej w klasach pierwszych.

♦  Raport ze sprawdzianu kompetencji drugoklasisty z zakresu umiejętności polonistycznych.

♦  Raport ze sprawdzianu kompetencji drugoklasisty z zakresu umiejętności matematycznych.

♦  Raport po diagnozie j. angielskiego uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV.

♦  Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej.

♦  Diagnoza polonistyczna i matematyczna uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV.

 

Rok szkolny 2013/2014:

 


Rok szkolny 2012/2013:

1. Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego
– analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli.

raport1.pdf

2. Efekty pracy z uczniem uzdolnionym – analiza udziału i osiągnięć uczniów
w konkursach pozaszkolnych oraz oferty zajęć pozalekcyjnych.

raport2.pdf

3. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkoły.

raport3a.pdf
raport3b.pdf

4. Raport po sprawdzianie treści matematycznych w klasach drugich.

raport4.pdf

5. Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów.

raport5.pdf

6. Próbny Sprawdzian dla uczniów klas szóstych.

raport6.pdf

7. Sprawdzian dla uczniów klas szóstych.

raport7.pdf

8. Zarządzanie szkołą.

raport8.pdf

9. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

raport9.pdf