Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

 

Nawigacja

Klasy IV - VII Klasy I - III

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Klasy IV - VII

Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki w szkole, kupują tylko podręcznik do religii.

 

Podręczniki do klasy IV:

PRZEDMIOT

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA,
WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

„Nowe słowa na start” - podręcznik

Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz.

Wyd. Nowa Era

907/1/2017

Język angielski

Team Up Plus 1

Wyd. Oxford

682/1/2014/2015

Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część I i II.

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wyd. Nowa Era

Część I: 875/1/2017

Część II: 875/2/2017

Przyroda

„Tajemnice przyrody”- podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej.

M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Wyd. Nowa Era

863/2017

Religia

„Zaproszeni przez Boga” - podręcznik

ks. Z. Marek. Wydawnictwo WAM Kraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

Historia

„Wczoraj i dziś. Klasa IV. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej”.

B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch, G. Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

877/1/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” - podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wyd. Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

„Do dzieła” podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak. Wyd. Nowa Era

903/1/2017

Informatyka

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV”

Grażyna Koba. Wyd. MiGra

806/1/2017

Technika

„Jak to działa - podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej”.

Lech Łabecki, Marta Łabecka. Wyd. Nowa Era

295/1/2017

 

Podręczniki do klasy V i VI:

PRZEDMIOT

KLASA

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA, WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

V

„Teraz polski”

Anna Klimowcz. Wyd. Nowa Era

238/2/2013/2015

VI

„Teraz polski”- podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy VI szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

538/3/2014/2015

Język angielski

V

"Evolution Plus 2". Nick Beare.

Wyd. MacMillan

675/2/2014/2015

VI

“Evolution Plus 3”. Wyd. MacMillan

675/3/2014

Matematyka

V

Matematyka z plusem. Klasa V.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki.

Wyd. GWO

773/2/2016

VI

Matematyka z plusem. Klasa VI.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki, M. Kampiński. Wyd. GWO

773/3/2016

Przyroda

V

„Tajemnice przyrody”.

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer. Wyd. Nowa Era

399/2/2013/2015

VI

„Tajemnice przyrody”- podręcznik do klasy VI. Hanna Kowalczyk, Feliks, Szlajfer, Joanna Stawarz. Wyd. Nowa Era

399/3/2014

Religia

V

„Obdarowani przez Boga”. Ks. Z. Marek.

WAM Kraków + zeszyt ćwiczeń (nowa podstawa programowa)

AZ-22-01/10-KR-5/13

VI

„Przemienieni przez Boga”. Ks. Z. Marek.

WAM Kraków + zeszyt ćwiczeń (nowa podstawa programowa)

AZ-23-01/10-KR-1/14

Historia

V

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Grzegorz Wojciechowski. Wyd. Nowa Era

443/2/2013

VI

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej.

Grzegorz Wojciechowski. Wyd. Nowa Era

443/3/2014/2015

Muzyka

V

„I gra muzyka”.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wyd. Nowa Era - kontynuacja z kl. IV

569/2012/2015

VI

„I gra muzyka”.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wyd. Nowa Era

569/2012/2015

Plastyka

V

„Do dzieła”. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wyd. Nowa Era

326/2/2011/2015

VI

„Do dzieła”. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wyd. Nowa Era

326/3/2011/2015

Zajęcia komputerowe

V

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa V.

Grażyna Koba. Wyd. MiGra

740/2/2016

VI

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI.

Grażyna Koba. Wyd. MiGra

740/3/2016

Zajęcia techniczne

V

„Jak to działa?” Klasa 5 Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej.

Lech Łabecki, Marta Łabecka. Wyd. Nowa Era

295/2/2010/2015

VI

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Lech Łabecki, Marta Łabecka. Wyd. Nowa Era

295/3/2010/2016

 

Podręczniki do klasy VII:

PRZEDMIOT

TYTUŁ, AUTOR PODRĘCZNIKA,
WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

Język polski

„Nowe słowa na start” - podręcznik.

Seria: Nowe Słowa na start! Reforma 2017.

Joanna Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc,

A. Gorzałczyńska-Mróz. Wyd. Nowa Era

907/4/2017

Język niemiecki

„Meine Deutschtour7”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Ewa Kościelniak-Walewska. Wyd. Nowa Era

838/1/2017

Język angielski

English Plus Options 7. Wyd. Oxford

835/1/2017

Matematyka

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,

K. Wej, W. Bobiński. Wyd. Nowa Era

875/4/2017

Biologia

Puls życia 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Małgorzata Jefimow. Wyd. Nowa Era

844/4/2017

Chemia

„Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Jan Kulawik, Teresa Kulawik. Wyd. Nowa Era

785/1/2017

Historia

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow.

Wyd. Nowa Era

877/4/2017

Muzyka

Lekcja muzyki - podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wyd. Nowa Era

852/4/2017

Plastyka

Do dzieła - podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak.

Wyd. Nowa Era

903/4/2017

Informatyka

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII”.

Grażyna Koba. Wyd. MiGra

806/4/2017

Geografia

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej”.

Roman Malarz, Mariusz Szubert. Wyd. Nowa Era

906/3/2017

Fizyka

„Spotkania z fizyką. Podręcznik z fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”.

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska. Wyd. Nowa Era

885/1/2017

Religia

„Szukam Was”. Ks. W Kubik

Wyd. WAM. Kraków. Nowa podstawa programowa (dawna kl. I gimnazjum)

AZ-31-01/10-KR-1/11

 

Podstawa prawna:

1) Art.33 i 34 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) , Art. 41 ust. 1 i 2,  art. 64 ust. 1, 2 , 3, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (j. t. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290)

3) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811)

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220)

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i nauczania  oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909)

9) Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z 22 marca 2014 r. dotycząca terminu ogłaszania zestawu programów i podręczników

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  (Dz. U. Poz. 356)

11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - prawo oświatowe (Dz. U.2017r. Poz.59);

12) Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2017r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2017, poz. 481)

Szkolny zestaw podręczników został przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej
w dniu 23 czerwca 2017r.